CAN NHIỆT LOẠI K,N,J,T,R,S,B ,CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ